Opšti uslovi poslovanja

Informacije o privrednom društvu

Članovi društva/osnivači: Senad Kerenović
Osobe ovlaštene za zastupanje: Senad Kerenović, Nermina Begić
Nadležni sud: Općinski sud u Sarajevu
Osnovni kapital: 2.000,00 KM uplaćen u cijelosti.

Muhameda ef. Pandže 4D, Sarajevo

Adresa elektronske pošte:

[email protected]
[email protected]

Info telefon:
033 590 402

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme korisničke podrške je ponedjeljak – subota od 9,00 sati do 17,00 sati


Opšte odredbe

1. USLOVI I OPSTE ODREDBE

1.1. Svi podaci na Internet stranici www.watchline.ba prikazani su samo u informativne svrhe, te u dobroj  namjeri. Trgovac ovim Opšim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Trgovca, a u odnosu na uslove i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, garancije, reklamacije, povrata i dostave, zaštite ličnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.watchline.ba i online kupovine.

1.2. U Opštim uslovima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju slijedeće značenje:

  • Internetska stranica: označava internetsku stranicu www.watchline.ba 
  • Trgovac: privredno  društvo Watch Line doo, Muhameda ef. Pandže 4d, Sarajevo
  • Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registruje svoje  lične podatke  i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.watchline.ba 
  • Korisnik označava svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa internetskim stranicama ili koja je, na osnovu dodijeljenog korisničkog imena i lozinke ovlaštena za kupovinu proizvoda na internetskim stranicama www.watchline.ba 
  • Online kupovina: ostvarivanje kupovine proizvoda putem www.watchline.ba
  • Usluga internetske trgovine je usluga koja omogućuje Korisnicima kupovinu proizvoda i usluga putem internetskih stranica www.watchline.ba 
  • Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.watchline.ba  a koje je moguće kupiti putem online kupovine.

1.3 Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik obvezuje se poštovati ove Opšte uslove i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih uslova. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoća vezane za Opšte uslove, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: [email protected]

1.4. Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Trgovca zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda, u trenutku kada Trgovac zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

1.5. Ovi Opšti uslovi sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o unutrasnjoj trgovini Federacije BiH i  Zakonom o obilgacionim odnosima te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici www.watchline.ba . Korištenjem www.watchline.ba smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Opštim uslovima te da iste prihvata. Trgovac otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opšte uslove.

1.6. Ukoliko se s ovdje navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili kao imate manje od 18 godina, molimo Vas da se suzdržite od uporabe ove internetske stranice.


2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODOGVORONOSTI

2.1. Korisnik se obavezuje da neće koristiti internetsku stranicu www.watchline.ba na bilo koji način koji nije u skladu sa propisima u BiH.  Korisnik se obavezuje da se neće reklamirati putem stranice www.watchline.ba ili tražiti od bilo koje drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod ili uslugu. Korisnik neće koristit internetsku stranicu za predstavljane u cilju vlastite promocije ili za slanje elektroničke pošte protivne ovim Opštim uslovima.  Korisnik se obavezuje da neće obavljati bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju, kao i prenositi ili distribuirati bilo kakav nelegalan sadržaj. Korisnik se obavezuje da neće mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internetskoj stranici. Kupac se obavezuje da neće unositi ili distribuirati bilo kakve sadržaje koji su protivni propisima,kao i bilo kakve nelegalan software, viruse, spyware, trojane i slično. Korisnik se obavezuje da neće objavljivati, prenositi ili razmjenjivati informacije za koje zna ili naslućuje da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima. Korisnik se obavezuje da neće prenositi ili razmjenjivati sadržaje koji su zaštićeni autorskim i drugim pravima trećih osoba.

2.2  Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Trgovca ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Trgovcu ili bilo kojoj trećoj strani. Fotografije prikazane na www.watchline.ba stranici samo su ilustrativne prirode. Fotografije, tekstovi, te ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publikovati, niti na bilo koji drugi način koristiti bez suglasnosti Trgovca. Trgovac zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Bosni i Hercegovini.

2.3 Korištenjem sadržaja ove Internetske stranice, Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz njihova korištenja te prihvata koristiti sadržaj Internetske stranice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

2.4. Trgovac se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana za korištenje Internetske stranice ili za bilo koje radnje Korisnika tokom upotrebe ili zloupotrebe sadržaja Internetske stranice te za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja Internetske stranice.

2.5. Internetska stranica može sadržavati dokumente, podatke, informacije, kao i veze (''linkove'') do drugih internetskih stranica, kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u obimu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Trgovac nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničavajući se, na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranima od strane trećih osoba i zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica.

2.6. Trgovac zadržava pravo da bez najave izmijeni sadržaj Internetske stranice, ukine Internetsku stranicu ili ograniči pristup internetskoj stranici te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7. Trgovac neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Internetske stranice zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8. Trgovac  zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.

2.9. Trgovac zadržava pravo da IP adresama (Korisnicima), s kojih se izvršavaju radnje protivne ovim Opštim uslovima, spriječi pristup Internetskoj stranici i s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10. Trgovac ni na koji način ne odgovara Korisnicima za troškove koje snose korištenjem računarske opreme i telekomunikacija radi pristupa Internetskoj stranici.

2.11. Svi sadržaji, podaci i informacije objavljeni na Internetskoj stranici, uključujući i sadržaje koje daju Korisnici, zaštićeni su autorskim pravom, te se ne smiju objavljivati, reprodukovati, distribuisati, ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nosioca odgovarajućih prava i davaoca usluge.


3. ZAŠTITA  PODATAKA

3.1. Prije pristupa određenim sadržajima, korisnici će biti obvezni dati Trgovcu svoje lične podatke. U slučaju pristanka na davanje  ličnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uslove korištenja  ličnih podataka predviđene ovim Opštim uslovima, a na osnovu kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose lične podatke potrebne za korištenje internetskih stranica.

3.2. Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (na primjer ime i prezime, naziv firme, e-mail adresa, kontakt telefon i sl.). Društvo Watch Line doo kao Trgovac Internet stranice je predan zaštiti vaše privatnosti i Vaših ličnih podataka na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o Kupcima/ Korisnicima koji su nužni za ispunjenje svojih obveza. Molimo vas, pročitajte ove  Opšte uslove, kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od vas i kako koristimo te podatke.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite  ličnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu [email protected] 

3.3. Trgovac prikuplja slijedeće  lične podatke o Korisnicima na Internetskoj stranici: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa.
 
3.4. Smatra se da označavanjem odgovarajuće kućice na internetskim stranicama Korisnik pristaje na postupak prikupljanja, korištenja, obrade i prenošenja  ličnih podataka potrebnih za korištenje internetskih stranica, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
– saglasnost da društvo Watch Line dooo može, u skladu sa  odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, obrađivati predane lične podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da navedene podatke može davati trećim osobama isključivo u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Korisnika i Trgovca, kao i sprječavanja eventualnih zloupotreba;
– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva Korisnika, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Trgovca na zadovoljstvo Korisnika;

3.5. Trgovac će čuvati  lične podatke samo koliko je to potrebno, i to za svrhe predviđene ovim Opštim uslovima. Nakon isteka tog vremena,  lične podatke će uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost ličnih podataka.

3.6. Trgovac neće razotkriti lične podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava, ukoliko će biti potrebno radi navedenih razloga.

3.7. Trgovac će osigurati da se lični podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnan nivo administrativne, tehničke i fizičke zaštite, kako bi se onemogućio neovlašteni pristup, korištenje, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena  podataka), kojemu mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

3.8. Trgovac  će omogućiti Korisnicima pristup njihovim ličnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su lični podaci tačni, potpuni i ažurirani.

3.9. Ukoliko Korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje ličnih podataka, upućuje ih se da kontaktiraju Trgovca.

3.10. Ukoliko Korisnici zatraže brisanje njihovih  ličnih podataka, Trgovac će takve podatke ukloniti, što može imati za posljedicu ograničavanje pristupa određenim sadržajima na internetskim stranicama.

3.11. Korisnik garantuje da su podaci  koje je priložio potpuni i tačni.


4. ONLINE KUPOVINA I REGISTRACIJA KORISNIKA

4.1. Prilikom prve narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrovati se na Internet stranici www.watchline.ba Korisnik Internet stranice www.watchline.ba dužan je registrovati se  radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne lične podatke. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati tačne, važeće i potpune lične podatke i dozvoliti Trgovcu korištenje takvih ličnih podataka.

4.2. Usluga internetske trgovine je dostupna isključivo registrovanim, punoljetnim i poslovno sposobnim Korisnicima, što potvrđuju unošenjem svojih ličnih podataka.

4.3.  Nije dopušteno registrovanje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe.

4.4. Registracijom korisnik potvrđuje: Da u cijelosti prihvaća ove Opšte uslove. Potpunost, tačnost, istinitost i ažurnost  ličnih podataka te da daje Trgovcu izričitu saglasnost da može u skladu sa  odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, obrađivati date lične podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa Korisnika i Trgovca i sprečavanja eventualnih zloupotreba nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na E-mail Kupca biti će dostavljena uputa  za potvrdu registracije i e-maila.
Registrovani Korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko Korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svog korisničkog imena i/ili lozinke, odgovoran je za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegovog korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka kada obavijesti Trgovca o sumnji u neautorizirano korištenje. Prijavu možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresu [email protected].
Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti autorizovane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

4.5. Korisnik pristaje kupovinu izvršiti tako da proizvode i usluge dostupne putem internetske trgovine bira na osnovu  slike i osnovnog opisa proizvoda. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja zaslona na računaru razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Trgovac ne garantuje potpunu podudarnost boja proizvoda s onima kakvima ih Korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

4.6. Proizvod se smatra naručenim u trenutku kada Korisnik završi cijeli proces narudžbe. Na registrovanu adresu elektronske pošte primit će poruku kojom će Trgovac potvrditi da je narudžba zaprimljena.

4.7. Ukoliko Trgovac nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Korisnika te ga o tome obavijestiti. Korisniku će se ponuditi mogućnost otkazivanja narudžbe i povrata uplaćenog iznosa ili zamjene proizvoda nekim drugim, po njegovom izboru.


5. CIJENE PROIZVODA 

5.1. Sve cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u konvertibilnim markama  te je u istim sadržan pripadajući PDV. Trgovac može odrediti određene popuste na kupovinu putem internetske trgovine koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje. Navedeni popusti se neće odnositi na proizvode čija je cijena već označena kao snižena.

5.2. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde plaćanja, o čemu će Trgovac  obavijestiti Korisnika na jasan i razumljiv način.

5.3. Trgovac je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za online kupovinu.

5.4. Cijene, uslovi plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.

5.5. U slučaju tehničke greške koja bi mogla utjecati na prikazanu cijenu, opis ili dostupnost naručenog proizvoda, Trgovac zadržava pravo da ne isporuči naručeni proizvod i o tome će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Korisnika. Ukoliko je Korisnik unaprijed platio za naručeni proizvod, plaćeni iznos će mu biti vraćen u roku od četiri radna dana.
5.6. Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.


6. NAČINI PLAĆANJA PROIZVODA 

6.1. Nakon narudžbe, Korisnik će putem elektronske pošte primiti ponudu koja će uključivati sve potrebne podatke za plaćanje i dostavu proizvoda.

6.2. Korisnik može platiti naručene proizvode na sljedeće načine, pri čemu vrstu plaćanja bira u trenutku kada će to od njih biti zatraženo na Internetskoj stranici:

  • pouzecem (plaćanje gotovinom po prijemu proizvoda) ili
  • uplatom na žiro račun Trgovca

7. GARANCIJA I SERVISI

7.1. Za svaki proizvod iz asortimana Trgovca koji je oglašen na www.watchline.ba Kupac ostvaruje prava  prema garantnom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.

7.2. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na garantnom listu kojeg Kupac dobija zajedno sa kupljenim Proizvodom.

7.3. Kada Kupac ostvaruje prava iz garancije, a što mora biti u skladu sa garantnim listom, tada isti reklamaciju može podnijeti Trgovcu u ovim Opštim uslovima naznačenu E-mail adresu i/ili adresu sjedišta Trgovca ili u neki od ovlaštenih servisa koji su jasno naznačeni na jamstvenom listu isporučenim uz kupljeni proizvod.


8. DOSTAVA

8.1. Dostava proizvoda moguća je unutar područja Bosne i Hercegovine.

8.2. Nakon što Trgovac  evidentira plaćanje po narudžbi, otprema i dostava narudžbe bit će izvršena u roku od 5 do 7 radnih dana.

8.3. Trgovac nije odgovoran za produžetak prethodno navedenih rokova isporuke ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan na navedenoj adresi za dostavu ili ako su podaci koje je dostavio Korisnik bili nepotpuni ili netačni.

8.4. Trgovac nije odgovoran za kašnjenja uzrokovana brodarskim uslugama, višom silom kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju kurirske službe.

8.5. Ukoliko isporuka kupljenog proizvoda nije moguća na adresi koju je Korisnik naznačio, zbog toga što se Korisnik ili treća osoba određena od strane Korisnika u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo Korisnik.

8.6. Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku. Potpisom računa/otpremnice, potvrđuje da je prilikom preuzimanja pošiljke izvršio njezin pregled i nema prigovora na stanje u kojemu mu je uručena. Ukoliko je paket vidljivo oštećen, može na to ukazati radniku kurirske službe/poštanskog ureda i odbiti prijem te o tome obavijestiti Trgovca.
8.7. Ukoliko registrovani Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Trgovac zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.


9. REZERVACIJA PROIZVODA

9.1. Proizvod koji Korisnik stavi u košaricu nije rezervisan. Proizvod je rezervisan i kupljen tek nakon potvrde plaćanja od strane Korisnika.

9.2. Postoji mogućnost da tokom razdoblja između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja naručeni proizvod više nije dostupan, o čemu će Korisnik biti obaviješten.


10. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA OD STRANE KORISNIKA-POTROŠAČA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA TE POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA OD STRANE KORISNIKA

10.1. Korisnik-potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

10.2. U slučaju zaključenja  ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 10.1. ovoga člana započinje teći od dana kada je Korisniku-potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Korisnika-potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.

10.3. Korisnik-potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na stranicama internetske trgovine ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor (elektronskom ili običnom poštom).

10.4. Trgovac  će, bez odgađanja, dostaviti Korisniku-potrošaču potvrdu o prijemu izjave o raskidu.

10.5. Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

10.6. Iskoristi li Korisnik-potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, prodavatelj će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je od Korisnika-potrošača zaprimio povrat kupljenog proizvod sukladno navedenim odredbama ovog članka, vratiti Korisnik-potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

10.7. Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga na temelju ugovora služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Korisnik-potrošač prilikom plaćanja osim ako Korisnik-potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Korisnik-potrošač ne bude obavezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

10.8. Korisnik-potrošač mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je u skladu sa odredbama ovog člana obavijestio Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

10.9. Smatra se da je Korisnik-potrošač izvršio svoju obvezu povrata proizvoda na vrijeme ako, prije isteka roka od 14 dana od kada je u skladu sa odredbama ovog  člana obavijestio Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor, pošalje proizvod ili ga preda Trgovcu, odnosno osobi koju je Trgovac ovlastio da primi proizvod.

10.10. Korisnik-potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

10.11. Povrat dostavljenog proizvoda izvršit će se dostavom na adresu Trgovca, navedenoj na internetskim stranicama trgovine.

10.12. Proizvodi ili grupe proizvoda koje Korisnik vraća moraju biti nekorišteni, kompletni u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom.

10.13. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te Korisnik nije primio naručeni proizvod, već drugi, dužan je o tome obavijestiti Trgovca. U tom slučaju, Korisnik će vratiti krivo isporučeni proizvod na trošak Trgovca, a isti će isporučiti naručeni proizvod u roku od 4 dana ili izvršiti povrat novca (u skladu sa zahtjevom Korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog, krivo isporučenog proizvoda.

10.15. Ukoliko Korisnik nije primio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 14 kalendarskih dana od dana predviđenog prijema naručenog proizvoda putem kontakata objavljenih na Internetskim stranicama. Trgovac je dužan utvrditi što se dogodilo sa pošiljkom i obavijestiti Korisnika o daljnjem slijedu rješavanja reklamacije.

10.16. Trgovac je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda u skladu s odredbama Zakona o obligacionim odnosima.


11. PODNOŠENJE PISANIH PRIGOVORA

11.1. Trgovac omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte ili elektronske pošte na adresu Trgovca  Watch Line doo, Muhameda ef. Pandze 4d, Sarajevo ili na adresu [email protected]  te će Trgovac obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Trgovac će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.


12. OSTALI UVJETI

12.1. Prodavatelj ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja Internet shop usluge.

12.2. Na korištenje usluge internetske trgovine primjenjivat će se odredbe važećih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje internet trgovine.

12.3. Na odnos između Korisnika i Trgovca primjenjuju se propisi Bosne i Hercegovine. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Sarajevu.


13. IZMJENE USLOVA I OSTALE ODREDBE

13.1. Trgovac zadržava pravo izmijeniti ove bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opšte uslove.

13.2. Za online kupovinu važeći su Opšti uslovi na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.

13.3. Svi sporovi koji mogu nastati na osnovu Opštih uslova ovih  rješavati će se pred nadležnim sudom u Sarajevu.

13.4. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.